Poradniki NIP-2

Wydrukuj NIP-2 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl

Poradniki NIP-2
30 dni
za darmo

Druk NIP-2 służy rejestracji podmiotu dla celów podatkowych. Do wypełnienia i złożenia druku obowiązane są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami lub płatnikami podatków, lub płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), dla których przeznaczony jest formularz NIP-8. Od 1 grudnia 2014 r. znacząco zmniejsza się więc krąg osób zmuszonych używać NIP-2.

Wypełnij formularz deklaracji NIP-2 w programie fillup®

Wydrukuj NIP-2 lub wyślij elektronicznie
do e-deklaracje.gov.pl

Pobierz fillup
Pobierz fillup z NIP-2 (15)

Spółkę cywilną rejestruje się w US niezależnie od rejestracji jej wspólników. Taka sytuacja ma miejsce, gdy spółka pełnić będzie rolę płatnika podatku lub składek ubezpieczeniowych (NSA z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2375/12).

Zgłoszenia na NIP-2 można dokonywać łącznie z przedstawieniem pism do KRS lub samodzielnie występować do urzędu skarbowego z przedstawionymi dokumentami spółki, celem nadania jej numeru NIP. 

Prawidłowe wypełnienie druku NIP-2 jest istotne, gdyż nie ma przepisów zobowiązujących organ skarbowy, do wezwania do usunięcia uchybień.