Podmioty zobowiązane do złożenia druku

Na druku NIP-2, niezależnie od pozostałych zgłoszeń rejestracyjnych, do właściwego urzędu skarbowego zarejestrować muszą się:

 • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),
 • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 • europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej (kod 053),
 • stowarzyszenia niewpisane do KRS (kod 055),
 • organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS (kod 060),
 • samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS (kod 076),
 • Kościół Katolicki (kod 050),
 • inne kościoły lub związki wyznaniowe (kod 051),
 • partie polityczne (kod 070),
 • przedstawicielstwa zagraniczne (kod 080),
 • wspólnoty mieszkaniowe (kod 085),
 • uczelnie (kod 044),
 • fundusze (kod 049),
 • organy władzy, administracji rządowej (kod 401),
 • organy kontroli państwowej i ochrony prawa (kod 402),
 • sądy i trybunały (kod 406),
 • Skarb Państwa (kod 409),
 • wspólnoty samorządowe (kod 403),
 • państwowe jednostki organizacyjne (kod 428),
 • gminne samorządowe jednostki organizacyjne (kod 429),
 • powiatowe samorządowe jednostki organizacyjne (kod 430),
 • wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne (kod 431),
 • przedszkola publiczne (kod 381),
 • przedszkola niepubliczne (kod 382),
 • podstawowe szkoły publiczne (kod 383),
 • podstawowe szkoły niepubliczne (kod 388),
 • gimnazja publiczne (kod 384),
 • gimnazja niepubliczne (kod 389),
 • ponadgimnazjalne szkoły publiczne (kod 386),
 • ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne (kod 391),
 • publiczne szkoły artystyczne (kod 387),
 • niepubliczne szkoły artystyczne (kod 392),
 • publiczne placówki systemu oświaty (kod 393),
 • niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 394),
 • publiczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 397),
 • niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 398),
 • inne publiczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 395),
 • inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 396),
 • inne państwowe lub samorządowe osoby prawne w rozumieniu art.9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych (kod 439),
 • bez szczególnej formy prawnej (kod 999).