Załączniki składane łącznie z NIP-2 - od grudnia 2014 r.

Od grudnia 2014 r. nie istnieje obowiązek sporządzania załączników do druku NIP-2. Jako dodatkowe informacje składane razem z drukiem przekazać można:

  • listę informacji o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach,
  • listę adresów miejsc prowadzenia działalności,
  • listę rachunków związanych z prowadzoną działalnością,
  • listę danych wyodrębnionej jednostki wewnętrznej,
  • listę danych wspólnika / spółki tworzącej grupę kapitałową.
  • informacje o ustanowionych pełnomocnictwach,
  • postanowienie o ustanowieniu kuratora.

Pola te są zawarte na deklaracji NIP-2, niemniej zdarzyć się może, że podmiot korzystający z NIP-2 posiada więcej informacji do wpisania, niż jest to możliwe w polach druku druku NIP-2. W przypadku braku miejsca na formularzu NIP-2 należy sporządzić listę informacji zgodnie z zakresem danych wymaganych w określonej części druku NIP-2. Dołączając listy informacji dodatkowych, podatnik jest zobowiązany w druku NIP-2 w poz. 113 wskazać na te informacje i określić, które z nich będą stanowiły załącznik do druku NIP-2.

Formularz obowiązuje od 1grudnia 2014 r.

UWAGA Do końca listopada 2014 r. wraz z drukiem NIP-2 możliwe było składanie załączników NIP-2/A, NIP-B, NIP-C, NIP-D