Zgłoszenie spółki cywilnej a NIP

Spółkę cywilną rejestruje się w US niezależnie od rejestracji jej wspólników. Taka sytuacja ma miejsce, gdy spółka pełnić będzie rolę płatnika podatku lub składek ubezpieczeniowych (NSA z 12 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 2375/12). Wynika to z faktu, że jest osobnym od wspólników podatnikiem podatku VAT oraz składek ubezpieczeniowych. W przypadku rejestracji spółki cywilnej należy zatem:

  • niezarejestrowanych dotychczas wspólników zgłosić na CEiDG-1 (założenie, że są osobami fizycznymi, w przeciwnym wypadku muszą być zgłoszeni w innym odpowiednim rejestrze),
  • spółkę cywilną zgłosić na NIP-2 jeżeli pozostaje płatnikiem podatków lub składek ZUS,
  • spółkę cywilną zgłosić na VAT-R (niezależnie od zgłoszeń na odrębnych drukach VAT-R wspólników spółki; spółka pozostaje bowiem samodzielnym podatnikiem podatku VAT).

System CEiDG ten nie służy do rejestracji spółek cywilnych. Wśród danych wpisu dotyczących każdego zarejestrowanego przedsiębiorcy, na druku CEiDG-1 pojawia się informacja uczestnictwie w spółce cywilnej w dziale „Firma przedsiębiorcy" pole „Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca".