Zgłoszenie Sp. z o.o. a NIP

Celem rozpoczęcia działalności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi dokonać:

 • zawarcia umowy spółki z o.o. (w procedurze S24 lub standardowej),
 • wniesienia przez wspólników wymaganych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. (min. wartość kapitału zakładowego wynosi 5 tys. zł),
 • ustanowienia organów spółki – w ramach umowy lub uchwałami,
 • rejestracji spółki z o.o. w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców - co automatycznie pozwala dokonać rejestracji w US, ZUS, REGON,
 • zawarcia umowy rachunku bankowego,
 • zgłoszenia danych uzupełniających na
 • zgłoszenia do US rejestracji jako podatnik VAT/ VAT-UE.

Wniosek o wpis spółki składa się na urzędowym formularzu KRS-W3, a wraz z załącznikami - KRS-WE – wspólnicy spółki, KRS-WM – przedmiot działalności spółki oraz KRS-WK – osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, KRS-WA – oddziały, KRS-WL - prokurenci. Nie ma obowiązku dołączania informacji o lokalu stanowiącym siedzibę spółki. Do druku KRS-W3 dołącza się zatem:

 • uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta,
 • umowę spółki (tekst jednolity w przypadku spółki przerejestrowywanej),
 • oświadczenie zarządu o wniesieniu kapitału,
 • dokument o powołaniu członków organów spółki,
 • listę wspólników,
 • nazwiska, imiona i adresy członków zarządu,
 • nazwisko, imię albo firmę i siedzibę oraz adres jedynego wspólnika.

Niezależnie od zgłoszenia na druku NIP-8 danych uzupełniających zgłoszenie KRS-W3 spółka powinna dokonać zgłoszenia na druku VAT-R.

Nie ma obowiązku, by zgłaszający spółkę do KRS występował dodatkowo o nadanie mu numeru NIP na druku NIP-2. Wersja druków KRS obowiązująca od 1 grudnia 2014 r. obejmuje wewnątrz wniosku informacje na temat numeru NIP wnioskodawcy. O ile nie posiada on dotychczas takiego numeru zostanie mu on nadany na podstawie składanego w KRS druku KRS-W3.

Brak obowiązku podawania informacji o lokalu przedsiębiorstwa staje się rozwiązaniem problemu rejestracji tzw. biur wirtualnych (bezlokalowych).