Deklaracja NIP-2.pl

Druk NIP-2 służy rejestracji podmiotu dla celów podatkowych. Do wypełnienia i złożenia druku obowiązane są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej będące podatnikami lub płatnikami podatków, lub płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), dla których przeznaczony jest formularz NIP-8. Od 1 grudnia 2014 r. znacząco zmniejsza się więc krąg osób zmuszonych używać NIP-2.

Niezależnie od druku NIP-2, podmiot ma obowiązek dokonać rejestracji dla celów podatku od towarów i usług (druk VAT-R).

Z dniem 1 grudnia 2014 r. wniosek do KRS o wpis podmiotu jako przedsiębiorcy lub stowarzyszenia, fundacji, NZOZu, organizacji społecznej lub zawodowej) stał się podstawą nadania im numeru NIP. Jednostki te nie muszą od tego dnia składać druku NIP-2. Numer NIP nadawany jest im automatycznie z urzędu, w związku z dokonanym wpisem. Wniosek jest dla nich jednocześnie informacją wystarczającą dla organów ZUS, które dokonują rejestracji takiego podmiotu jako płatnika składek ubezpieczeniowych oraz dla organów GUS, celem nadania numeru REGON. W zakresie danych uzupełniających podmiot korzystać musi z druku NIP-8.   

NIP-2 posługują się nadal m.in.:

 • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym,
 • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach,
 • europejskie ugrupowanie współpracy terytorialnej,
 • stowarzyszenia niewpisane do KRS (zwykłe, nierejestrowe),
 • organizacje społeczne oddzielnie niewymienione niewpisane do KRS,
 • samorządy gospodarcze i zawodowe niewpisane do KRS,
 • partie polityczne,
 • przedstawicielstwa zagraniczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • uczelnie,
 • fundusze,
 • przedszkola niepubliczne,
 • podstawowe szkoły niepubliczne,
 • gimnazja niepubliczne,
 • ponadgimnazjalne szkoły niepubliczne,
 • niepubliczne szkoły artystyczne,
 • niepubliczne placówki systemu oświaty,
 • niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty,
 • inne niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty.

Posługiwanie się przez jednostkę danymi informacyjnymi, w tym numerem NIP
Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

 • firmę lub nazwę;
 • oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
 • siedzibę i adres;
 • numer NIP;
 • oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze.

W przypadku wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, podmiot
obowiązany jest umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej działalności do oznaczonych osób i organów, numer identyfikacji podatkowej oraz posługiwać się tym numerem w obrocie prawnym i gospodarczym. W ofercie w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środków masowego przekazu, sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych podawać należy co najmniej następujące dane:

 • firmę przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • siedzibę i adres przedsiębiorcy.