Załączniki składane łącznie z NIP-2

Od grudnia 2014 r. nie istnieje obowiązek sporządzania załączników do druku NIP-2. Jako dodatkowe informacje składane razem z drukiem przekazać można:

  • listę informacji o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach,
  • listę adresów miejsc prowadzenia działalności,
  • listę rachunków związanych z prowadzoną działalnością,
  • listę danych wyodrębnionej jednostki wewnętrznej,
  • listę danych wspólnika / spółki tworzącej grupę kapitałową.
  • informacje o ustanowionych pełnomocnictwach,
  • postanowienie o ustanowieniu kuratora.

Do końca listopada 2014 r. wraz z drukiem NIP-2 możliwe było składanie załączników:

NIP-2/A – informację o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, będących podatnikami lub płatnikami:
Formularz może być składany przez jednostkę macierzystą tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2. W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich wyodrębnionych jednostek wewnętrznych, a w przypadku aktualizacji stosownie do okoliczności i zmian – zatem wskazać wyłącznie zmiany (również likwidację jednostek). W przypadku zmiany danych danej jednostki należy również w tym zakresie dokonać aktualizacji danych na NIP-2/A.

NIP-B – informację o posiadanych rachunkach bankowych:
Formularz może być składany przez jednostkę tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2 (a nie jako niezależny formularz). W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich numerów rachunków bankowych, a w przypadku aktualizacji stosownie do okoliczności i zmian (usunięcie likwidowanych rachunków lub wskazanie nowo otwartych).W przypadku likwidacji aktualizacja danych polega na zaznaczeniu pola likwidacja rachunku, a nie na podaniu wyłącznie rachunków obecnie istniejących.

• NIP-C – informację o miejscach prowadzenia działalności gospodarczej,
Formularz może być składany przez jednostkę tylko jako załącznik do zgłoszenia NIP-2 (a nie jako niezależny formularz). W przypadku zgłoszenia identyfikacyjnego należy podać dane wszystkich miejsc prowadzenia działalności, a w przypadku aktualizacji stosownie do okoliczności i zmian (usunięcie likwidowanych miejsc lub wskazanie nowo otwartych).W przypadku likwidacji aktualizacja danych polega na zaznaczeniu pola likwidacja miejsca prowadzenia działalności i wskazanie tego miejsca, a nie na podaniu wyłącznie miejsc obecnie istniejących – na dzień złożenia załącznika.

• NIP-D – informację o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej,
Załącznik składa spółka cywilna, osobowe spółki handlowe (w tym jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna) i podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców na zasadach określonych dla spółek osobowych w celu zgłoszenia wszystkich wspólników, a w imieniu podatkowej grupy kapitałowej, zwanej dalej "grupą", wskazana w umowie spółka reprezentująca grupę w celu zgłoszenia spółek tworzących grupę.